Cestování za vzděláním


Vycestovat do jiných zemí a objevovat nové kultury je oblíbenou aktivitou mnoha lidí. Jedná se jak o lidi, kteří této možnosti využívají, protože dříve to tak jednoduché nebylo, tak o spoustu mladých lidí, kteří chtÄ›jí nabrat zkuÅ¡enosti z jiného prostÅ™edí a rozšířit si obzory. Cestování se také velmi zjednoduÅ¡ilo díky mnoha evropským zemím zapojených do jednoho prostoru, ve kterém se nemusí pÅ™i pÅ™estupu hranic prokazovat pasem, staÄí pouze obÄanský průkaz.

letecký dopravní prostředek

Tento benefit nÄ›kterým lidem usnadňuje možnost vycestovat, administrativní proces pÅ™edcházející každému výletu je zkrácen na minimum. Jeden z oblíbených studentských programů v EvropÄ›, který kombinuje cestování se vzdÄ›láváním je erasmus. V rámci tohoto programu může student vyjet na jeden Äi dva semestry studovat na zahraniÄní univerzitu, která má vyjednanou smlouvu s domovskou univerzitou. Možnosti kam vycestovat se logicky zvÄ›tÅ¡ují dle toho, jak moc je obor rozšířený a populární. Student, který chce na takový pobyt v zahraniÄí dostat musí splnit nÄ›kolik podmínek stanovených jak domovskou, tak zahraniÄní univerzitou. OÄividnou podmínkou je znalost jazyka, nejÄastÄ›ji angliÄtiny.

skupina studentů

V nÄ›kterých zemích je ale potÅ™eba znát také místní jazyk, jelikož program na zahraniÄní univerzitÄ› není vyuÄován v angliÄtinÄ›. Jazyk se prověřuje jazykovou zkouÅ¡kou případnÄ› je možné jeho znalost doložit pomocí certifikátu. Dále je také potÅ™eba mít dobrý studijní průmÄ›r. Jednou z dalších podmínek také může být to, kdy student může na takový pobyt vyjet, jestli už v bakalářském programu Äi až v magisterském. VÄ›tÅ¡ina studentů, kteří chtÄ›jí na takový semestr do zahraniÄí vyjet, tak v tom mají jasno už brzo pÅ™i nástupu na domovskou Å¡kolu, takže s danými podmínkami Äasto poÄítají a nejsou pro nÄ› žádným pÅ™ekvapením, takže jejich splnÄ›ní nebývá problém.